Phân bón NaNo Bạc Đồng sát khuẩn, diệt nấm, mát cây, bóng lá, chai 500ml