PHÂN BÓN HỮU CƠ LỎNG TÂY BAN NHA- PHÂN BÓN QUA LÁ

Chất hữu cơ:                40-45%

Axit Fulvic: 35%

Nito: 2,5%

K2O: 5%
Tỷ lệ C/N:                     12
pHH2O:                         5
Tỷ trọng(dạng lỏng):     1,25